Number of visitors

19 Nisan 2016 Salı

 işyeri resmi ile ilgili görsel sonucu

İş Yaşamında Kadının Yeri ve Önemi     

 Geçtiğimiz yüzyılda iş yaşamında erkek egemen bir dünyanın olduğu bilinen bir gerçektir. Şirketlerde özellikle üst düzeylere çıkıldıkça erkek sayısı kadınlardan her zaman çok daha fazla olmuştur. Ancak, bu durumdan kadınlar kadar şirketler de olumsuz etkilenmişlerdir. Her organizasyon olabildiği ölçüde en yetenekli insanların bünyesinde olmasını ister. Ancak, bilerek ve isteyerek olmasa da cinsiyet ayırımcılığına izin veren organizasyonlar erkeklerle kadınlara eşit dağıtılmış yetenek zenginliklerinin önemli bir kısmından vazgeçme lüksünü yaşamışlardır. Yönetim basamaklarında çaba ve yetenekleriyle yükselebilecek ve şirkete değerler katabilecek kadınlar yalnızca cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle hak ettiklerini statüyü ve gücü elde edememiş-ler  dir.

20.yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzde iş dünyasının yaşadığı belki de en büyük devrim kadınların yoğun bir biçimde iş yaşamına girmesidir. Endüstri toplumunda tipik olarak çalışan insan görüntüsünü erkekler oluştururken 21. yüzyılın bilgi toplumu çağında kadınlar ön plana çıkmaktadırlar. Bilgi çağının yarattığı yeni mesleklerin pek çoğunda kadınlar erkeklerden daha yoğun bir biçimde yer almaktadırlar. Özellikle iletişim, medya, eğitim, finans, sağlık ve benzeri hizmet sektörlerinde kadınların egemenliği açıkça görülmektedir.
Çalışan kadın sayısının katlanarak artması, çalışan nüfusun giderek daha büyük bir oranını kadınların oluşturması, birçok ülkede çalışan kadınların sayısının çalışmayan kadınları geçmesi 21. yüzyılın açık gerçeğidir. Evli ve çocuklu kadınların geleneksel ev kadınlığı rolü artık geride kalmıştır. Evli olmak ve anne olmak iş yaşamına girmemenin ve çalışmamanın bir nedeni olmaktan çıkmıştır. Yapılan araştırmalar ve istatistikler, birçok Batı ülkesinde, evli ya da çocuklu olmasına bakılmaksızın çalışan kadınların toplam işgücü içindeki oranının erkeklerden fazla olduğunu ortaya koymaktadır.
Kadınların bu yoğunlukta iş yaşamına girmelerinin birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle, çoğu için başka bir seçenek yoktur. Bazıları, evlerinin dışında, pek çok erkeğin de yaptığı gibi işlerinden tatmin / mutluluk duygusunu elde ettikleri için çalışmaktadırlar. Birçok kadın ailesi için ek bir gelir elde etmek için çalışırken, bekâr, dul ya da boşanmış olanlar da geçimlerini sağlamak ve kendi ayakları üstünde durmak için çalışmaktadırlar.
Kadın YöneticiKadınlarla erkeklerin özelliklerini karşılaştıran, abartılı genellemelerle hangilerinin daha iyi yönetici olacağına ilişkin yorumlar yapan çalışmalar bulunmaktadır. Bugünün koşullarında, iş yaşamında kadın erkek kıyaslaması yapmak, kadın yöneticiyi erkek yöneticiden ayıran özellikler üzerinde durmak, cinsiyete dayalı üstünlük ve zayıflık teorileri üretmek gerçekte zaman kaybından başka bir şey değildir.

Erkekler ve kadınlar arasında ayırımcılık yapmak, işyerlerinde insanları ve görevleri önyargılı bir biçimde cinsiyete göre tanımlamak, bazı insanların sahip olduğu bazı üstün yetenekleri gözden kaçırmakla sonuçlanabilir. Örneğin, kadınlar satış görüşmelerinde ve müzakere süreçlerinde daha esnek, daha empatik, hatta daha politik davranabilmekte ve büyük olasılıkla anlaşmaya daha kolay varabilmektedirler. Kadınlar müzakereyi uzun dönemli, karşılıklı kazanmaya dayalı bir ilişkiyi kurma aracı olarak görürler ve dolayısıyla daha başarılı sonuçlar alırlar.


işyeri resmi ile ilgili görsel sonucu

Toplumda ve şirketlerde değer yaratan en önemli kaynağın bilgi olduğu bir dünyada yöneticinin rolü; öğretmen, rehber, akıl hocası ve insanın potansiyel yeteneklerinin şefkatli koruyucusu olma yönünde gelişmektedir. İnsan ilişkilerine dayalı bu kişisel özellikler, toplumsal rollerin dağılımında daha çok kadınlar tarafından üstlenilmiş ya da onlara verilmiştir. Bu durum, şirketler için kadınların yeteneklerinden daha fazla yararlanma gerekliliğinin açık bir diğer nedenidir.

Posted on by

Günün Sözü :
Bir insanın akıIIı oImasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; akIını başkaIarına kabuI ettirmeye çaIışmasın. Eflatunİbrahim Birol
19/04/2016 ,Antalya

 

Gerçek Dostlar